Pʎs
60,000
3DK 66.24m2
Pʎs22-31
30,000
1R 18.25m2

PʎPʎ ]lbg 3DK PʎPʎ MS 1R
Pʎsgc3
40,000
1DK 43.38m2
PʎsPʎ69-17
22,000
1R 22.25m2
Pʎs22-40
31,000
1R 17.6m2
PʎPʎ AP 1DK PʎPʎ AP 1R PʎPʎ MS 1R