Pʎs
60,000
3DK 66.24m2
Pʎs22-31
30,000
1R 18.25m2
Pʎs22-31
20,000
1R 17.6m2
PʎPʎ ]lbg 3DK PʎPʎ MS 1R PʎPʎ MS 1R

PʎsPʎ69-17
22,000
1R 22.25m2
Pʎsؓ949-1
45,000
2DK 48.44m2

PʎPʎ AP 1R PʎPʎ AP 2DK